Misja i wizja

1. Misja szkoły: Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

2. Wizja szkoły: Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

3. Absolwent Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
1) rzetelnie wykonuje obowiązki ucznia i wychowanka,
2) czerpie radość z nauki,
3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych,
4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie, 
6) zgodnie współpracuje z innymi,
7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka,
8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka,
9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju,
10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych,
11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

4. Zespół realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także programie wychowawczo – profilaktycznym.

5. Celem zespołu jest w szczególności:
1) stwarzanie warunków uczniom do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności,
2) realizowanie podstawy programowej w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego,
3) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów,
4) diagnozowanie, a następnie prowadzenie systematycznej ewaluacji osiągnięć uczniów,
5) przestrzeganie prawa oraz przeciwdziałanie wszelkim rodzajom zachowań patologicznych,
6) umożliwianie rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
7) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej,
8) ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie,
9) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania,
10)sprawowanie opieki nad uczniami w szkole, internacie oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
11) przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i racjonalnych wyborów kierunków dalszego kształcenia,
12) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej uczniów,
13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
14)zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej,
15) organizowanie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
16) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

6. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
1) zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną, 
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb ucznia, troska o zapewnienie równych szans,
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
6) stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych,
7) rozwijanie potrzeby ochrony środowiska,
8) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,
9) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,
10) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury,
11) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego,
12) przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów,
13) umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki,
14) realizowanie zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym,
15) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej określonej w Statucie zespołu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
16) współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,
17) udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna;
18) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny,
19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
20) zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem organizacji wycieczek szkolnych.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com