REKRUTACJA 2024/2025

Klasy Mistrzostwa Sportowego

Postępowanie kwalifikacyjne dla piłkarzy

obejmuje część SPORTOWĄ oraz DYDAKTYCZNĄ.

Część sportowa

Czytaj więcej

Część dydaktyczna

Czytaj więcej

Dokumenty

wejdź i pobierz

I SPRAWNOŚĆ OGÓLNA

TEST SZYBKOŚCI

BIEG NA DYSTANSIE 5 ORAZ 30M; POMIAR: FOTOKOMÓRKI;  START W DOWOLNYM MOMENCIE Z POZYCJI STOJĄCEJ; ZAWODNIK BIEGNIE CAŁY DYSTANS; WYNIKI POŚREDNIE MIERZONE SĄ Z FOTOKOMÓREK USTAWIONYCH NA DANYCH ODLEGŁOŚCIACH

PRÓBA PRZEPROWADZANA DWUKROTNIE, DO PUNKTACJI UWZGLĘDNIA SIĘ LEPSZE CZASY NA 5 M ORAZ NA 30M

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10 ( 2 X MAKS. 5 PUNKTÓW)

 

 SKOK W DAL Z MIEJSCA

OBUNÓŻ, Z POZYCJI STOJĄCEJ; ZAWODNIK STAJE ZA LINIĄ, PO CZYM Z JEDNOCZESNEGO ODBICIA OBUNÓŻ  WYKONUJE SKOK W DAL NA ODLEGŁOŚĆ; ODELGŁOŚĆ MIERZONA W CM; PRÓBA WYKONYWANA DWUKROTNIE; DO PUNKTACJI UWZGLĘDNIA SIĘ ODLEGŁOŚĆ SKOKU DŁUŻSZEGO; DŁUGOŚĆ ODBICIA LICZONA JEST OD LINII ODBICIA A PIERWSZYM ŚLADEM PIĘT;

SKOK Z UPADKIEM UZNANY JEST ZA NIEWAŻNY I NALEŻY GO POWTÓRZYĆ (POWTÓRKA MOŻLIWA TYLKO JEDEN RAZ)

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

 

BEEP TEST

BIEG WAHADŁOWY O STOPNIOWO NARASTAJĄCEJ PRĘDKOŚCI NA ODCINKU 20 METRÓW; CELEM JEST PRZEBIEGNIĘCIE JAK NAJWIEKSZEJ ILOŚCI ODCINKÓW; TEST KONTYNUOWANY JEST, AŻ DO ODMOWY ALBO DO MOMENTU KIEDY ZAWODNIK NIE MIEŚCI SIE W PRZEDZIAŁACH CZASOWYCH DLA DANEGO POZIOMU ( NIE MIEŚCI SIĘ 2 RAZY); PRÓBA WYKONYWANA JEDEN  RAZ

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

II SPRAWNOŚĆ SPECJALNA – BRAMKARZE

PRACA NÓG W OBRONIE I CHWYT PIŁKI Z UPADKIEM

BRAMKARZ STOI NA ŚRODKU BRAMKI  W POSTAWIE  BRAMKARSKIEJ  NA LINII BRAMKOWEJ. W DOWOLNYM MOMENCIE ROZPOCZYNA PRÓBĘ;  BIEGNIE KROKIEM ODSTAWNO – DOSTAWNYM LUB  KRZYŻOWYM  W KIERUNKU  SŁUPKA  I CHWYTA PIŁKĘ Z UPADKIEM. NASTĘPNIE WSTAJĄC, ODRZUCA JĄ DO TRENERA  I PORUSZA SIĘ W TEN SAM SPOSÓB W KIERUNKU DRUGIEGO SŁUPKA. CHWYTA Z  UPADKIEM  DRUGĄ PIŁKĘ , PONOWNIE  WSTAJĄC ODRZUC JĄ DO TRENERA  I BIEGNIE  DO PIŁKI USTAWIONEJ  NA LINI POLA 11 M CHWYTAJĄC JĄ  Z UPADKIEM  FRONTALNYM NA ŁOKCIE. POMIAR: FOTOKOMÓRKI; PRÓBA WYKONYWANA DWA RAZY; DO PUNKTACJI ZALICZA SIĘ LEPSZY CZAS

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

 

 WPROWADZENIE PIŁKI DO GRY NOGĄ Z PODŁOŻA  I RĘKĄ NA ODLEGŁOŚĆ

BRAMKARZ STOI W DOWOLNYM MIEJSCU POLA KARNEGO. WYKONUJE PO 10 WPROWADZEŃ PIŁKI RĘKĄ I NOGĄ Z PODŁOŻA  NA PRZEMIAN (NOGA I RĘKA WIODĄCA). OCENA: WYNIKIEM JEST NAJDALSZA ODLEGŁOŚĆ ZE WSZYSTKICH PRÓB RĘKĄ I NOGĄ.ODLEGŁOŚĆ MIERZONA JEST OD ŚRODKOWEGO PUNKTU POLA KARNEGO (NA LINII 16 M). PRÓBA WYKONYWANA JEDEN RAZ

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10 ( 2 X MAKS. 5 PUNKTÓW: 5 ZA WPROWADZENIE NOGĄ I 5 ZA WPROWADZENIE RĘKĄ)

 

WPROWADZENIE PIŁKI DO GRY NOGĄ I RĘKĄ NA CELNOŚĆ

BRAMKARZ STOI W DOWOLNYM MIEJSCU POLA KARNEGO, TRZYMA PIŁKĘ W RĘKACH. WYKONUJE PO 10 WPROWADZEŃ PIŁKI RĘKĄ I NOGĄ (RĘKA I NOGA WIODĄCA) NA PRZEMIAN  DO KAŻDEGO Z WYZNACZONYCH KWADRATÓW. OCENA: WYNIKIEM JEST SUMA TRAFNYCH WPROWADZEŃ PIŁKI  DO KWADRATÓW. WPROWADZENIE UWAŻA SIĘ ZA CELNE, JEŻELI PIŁKA (LECĄC W POWIETRZU) SPADNIE BEZPOŚREDNIO W OBRĘBIE KWADRATU ŁĄCZNIE Z WYZNACZAJĄCYMI GO LINIAMI. PRÓBA WYKONYWANA 1 RAZ

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10 ( 2 X MAKS. 5 PUNKTÓW: 5 ZA WPROWADZENIE NOGĄ I 5 ZA WPROWADZENIE RĘKĄ)

 

 

 

II SPRAWNOŚĆ SPECJALNA – ZAWODNICY Z POLA

SLALOM

ZAWODNIK MA ZA ZADANIE PRZEPROWADZIĆ PIŁKĘ JAK NAJSZYBCIEJ Z LINII STARTU DOOKOŁA TYCZEK DO LINII METY; POMIAR: FOTOKÓRKI; PRÓBA WYKONYWANA DWA RAZY; DO PUNKTACJI UWZGLĘDNIA SIĘ CZAS LEPSZY; START W DOWOLNYM MOMENCIE

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

 

 

UDERZENIE DO BRAMKI

ZAWODNIK MA ZA ZADANIE ODDAĆ STRZAŁ DO BRAMKI (WYMIARY BRAMKI: 7,32 X 2,44) PO MINIĘCIU TYCZKI (PACHOŁKA) Z ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 16M W WYZNACZONE SEKTORY; BEZ LIMITU CZASU; DWIE PRÓBY; DO PUNKTACJI LICZONA JEST PRÓBA Z WIĘKSZĄ SUMĄ PUNKTÓW; STRZAŁ DOWOLNA CZĘŚCIĄ STOPY; DWA STRZAŁY PRAWĄ I DWA LEWĄ NOGĄ

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

 

 

 

ŻONGLERKA

W POLU 10X10m ZAWODNIK WYKONUJE ŻONGLERKĘ W UKŁADZIE STOPA – GŁOWA (LICZONE JAKO 1 PUNKT);  CZAS PRÓBY: 30 SEKUND; DWIE PRÓBY; DO PUNKTACJI LICZONA JEST PRÓBA Z WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW; GDY PIŁKA UPADNIE NA PODŁOŻE ZAWODNIK MOŻE KONTYNUOWAĆ PRÓBĘ  (LICZENIE JEST KONTYNUOWANE) LECZ PIŁKA MUSI BYĆ UPUSZCZONA NA PODŁOŻE ;  GDY PIŁKA OPUŚCI WYZNACZONE POLE ZAWODNIK ZAWODNIK MUSI WPROWADZIĆ JĄ Z POWOROTEM DO POLA I MOŻE KONYNUOWAĆ PRÓBĘ (PIŁKA MUSI BYĆ UPUSZCZONA NA PODŁOŻE ). MOŻLIWA JEST DOWOLNA LICZBA KONTAKTÓW Z PIŁKĄ RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA ALE JAKO PUNKT LICZONE JEST ODBICIE W UKŁADZIE STOPA- GŁOWA;

WYNKIEM JEST ŁĄCZNA LICZBA ZODBYTYCH PUNKTÓW (ODBIĆ STOPA – GŁOWA)

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10

 

GRA

GRA (4X4, 3X3, 5X5, 6X6 – W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZAWODNIKÓW);  CZAS GRY: 2 X 10’; SKŁAD WYBIERANY LOSOWO; BEZ PRZYDZIAŁU POZYCJI;  POLE GRY: OK.20X40m

LICZBA PUNKTÓW – MAKS. 10 ( 4 X 10 PUNKTÓW)

 

OCENIE PODLEGAJĄ:

 • TAKTYKA
 • TECHNIKA
 • MENTALNOŚĆ I ( W TYM KOMUNIKACJA)
 • MOTORYKA ( W TYM M.IN. MOBILNOŚĆ)

 

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2024/2025:

 

 • klasa Mistrzostwa Sportowego – piłka nożna
  Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski

 

Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym w oddziałach mistrzostwa sportowego jest język hiszpański.

Najważniejsze terminy rekrutacji do klas Mistrzostwa Sportowego.

Od 13 do 29 maja 2024 r. –  złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły.

Od 5 do 6 czerwca 2024 r. –  przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w I terminie: 20 czerwca 2024 r.

7 czerwca 2024 r. (II termin: 21 czerwca 2024 r.) –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

od 21 czerwca do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

18 lipca 2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

Wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji.

 1. Kwestionariusz osobowy – do odbioru w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zsp-nowiny.pl
 2. Zdjęcia 2 sztuki podpisane na odwrocie.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ośmioklasisty.
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
 5. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu – dla kandydatów do klasy Mistrzostwa Sportowego.
 

Kryteria kwalifikowania kandydatów.

 1.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu po szkole podstawowej - 100 pkt.,

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, w tym konkursy - 100 pkt.

Przedmioty punktowane:

 • klasa Mistrzostwa Sportowego - język polski, matematyka, języka angielski, biologi

 

2.  Przeliczanie na punkty: wyników egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów)

 

Wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego mnoży się przez 0,35
 2. matematyki mnoży się przez 0,35
 3. języka obcego mnoży się przez 0,3

 

 1.  Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych  – maksymalnie 72 punkty (według zasady: 4 przedmioty x 18 pkt = 72 pkt),
  1. celujący - 18 punktów,
  2. bardzo dobry - 17 punktów,
  3. dobry - 14 punktów,
  4. dostateczny - 8 punktów,
  5. dopuszczający - 2 punkty.

 

 1.  Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 2.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
  w szczególności w formie wolontariatu– 3 punkty.
 3.  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie konkursy –18, w tym:
  1. konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień (laureat – 7 pkt, finalista – 5 pkt):
  2. Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów (finalista 1 konkursu – 7 pkt; finalista 2 lub więcej konkursów – 10 pkt; laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów):
  3. Miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu) w konkursach artystycznych i konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu: - międzynarodowym – 4 pkt, - krajowym – 3 pkt, - wojewódzkim – 2 pkt, - powiatowym – 1 pkt. Za wyróżnienia uzyskane za uczestnictwo w zawodach nie są przyznawane punkty.

 MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA ZA TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - 100 PUNKTÓW

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji w regulaminie rekrutacji.

 

Przydatne informacje dotyczące rekrutacji

Na testy zabierz

Zaświadcznie lekarza sportowego

Strój treningowy

buty na halę i na boisko

wszystkie dokumenty

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Włodzimierza Leonarda Lubańskiego

 

ul. Gimnazjalna 1,  26-052 Nowiny

NIP 959-15-90-149 REGON 202830933

www: http://www.sms-nowiny.pl

Dane kontaktowe

 

tel. 885885834

tel./fax (041) 346-53-56

e-mail: dyrektorzsp@nowiny.com.pl

wicedyrektorzsp@nowiny.com.pl

sekretariatzsp@nowiny.com.pl

psycholog.zsp.now@gmail.com